எம்மைத் தொடர்பு கொள்ள

ஸ்காபறோ பராமரிக்கும் சமூக வலைப்பின்னலானது ஒரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனமாகும்.இது புலப்படும் சிறுபான்மையினர்,இன ரீதியாக ஓரங்கட்டப்பட்டONTARIO இன் குடிசன தொகைக்கு ,கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும்.இது அரசாங்கம் கல்விசார் மற்றும் தொழ்ல் சார்ந்த சேவைகளை,பின்தங்கிய குடிசன தொகைக்கு வழங்கும் தனியார் நிகழ்ச்சிகளையும் ஊக்குவிக்கும்.

Contact Info: info@covidawareness.ca

Please enter valid phone no.